Sound Archive

(English text below)

Српско црквено појање у Фоноархиву Музиколошког института САНУ

У Фоноархиву Музиколошког института САНУ налази се богата збирка архивских снимака црквене музике, у оквиру које посебно место имају снимци традиционалног српског црквеног појања, заступљеног у литургијској пракси Српске православне цркве. Пред нама је група одабраних снимака насталих у манастирима у Србији између 1968–1985. године, у оквиру теренских музиколошких истраживања др Димитрија Стефановића и др Данице Петровић. Снимци потичу из двадесет и два манастира. Груписање је овом приликом вршено према месту настанка, а у оквиру звучне слике сваког манастира редослед је хронолошки: Сремска епархија: фрушкогорски манастир Крушедол (1970, 1974, 1986); Бачка епархија: Бођани (1970), Ковиљ (1972); Шумадијска епархија: Благовештење рудничко (1975, 1980, 1982, 1984, 1985); Браничевска епархија: Манасија (1968), Раваница (1968, 1974, 1975), Покајница (1970), Горњак (1973); Жичка епархија: Жича (1973, 1975), Студеница (1986), Враћевшница (1984); овчарско-кабларски манастири: Никоље (1973), Сретење (1973), Јовање (1982), Ваведење (1983, 1984, 1985); Крушевачка епархија: Велуће (1973, 1975), Наупара (1973), Св. Петка (1973); Нишка епархија: Свети Покров Богородице, код Ђуниса (1975); Ваљевска епархија: Ћелије (1968, 1982); Рашко-призренска епархија: Сопоћани (1968), Девич (1968). 

Део материјала чине снимци са богослужења – са вечерње и јутарње службе, односно празничних бденија, Литургија, помена преминулих (парастоса/опела), обреда резања славског колача. Из интегрално снимљених служби сачинили смо одабир песама који репрезентује карактеристике богослужбеног репертоара и самих напева, као и извођачки стил појаца. Други тип снимака садржи низове засебних песама, забележених за потребе истраживања, према казивању одабраних појаца међу монаштвом, у различитим манастирима. Као аутентично сведочанство, својеврсни исечак једног минулог доба, целина ове звучне грађе потврђује да је српско црквено појање у манастирским обитељима брижљиво неговано и у периоду сасвим ненаклоњеном црквеној уметности.

Метаподаци о звучним записима у извесном су смислу разнородни, с обзиром на различите прилике и концепције снимања. Уз записе са богослужења назначени су: име манастира, датум, податак о служби/празнику, име настојатеља манастира и свештенослужитеља, као и имена монахиња (богослужења су снимана претежно у манастирима са женским монаштвом). Уз остале снимке наведени су: име манастира, датум (понекад само година), имена појаца/казивача и манастира у којем су матично боравили.

Током рада на истраживању архивске звучне грађе коришћене су дигитализоване верзије записа првобитно сачињених магнетофоном и оригинални снимци на аудио касетама. У сложеним процесима припреме за објављивање, сви снимци су прошли и кроз постпродукцију и „мастеринг“, захваљујући високо професионалним компетенцијама, великом ентузијазму и подршци тонмајстора Зорана Јерковића.

Serbian Church Singing in the Phonoarchive of the Institute of Musicology SASA

In the Phonoarchive of the Institute of Musicology SASA there is a rich collection of archival recordings of church music, within which recordings of traditional Serbian church singing, represented in the liturgical practice of the Serbian Orthodox Church, have a special place. Here we present a selection of recordings made in monasteries in Serbia between 1968 and 1985, during the musicological field research conducted by Dr Dimitrije Stefanović and Dr Danica Petrović. The recordings come from twenty-two monasteries. The grouping was done according to the place of origin, and within the sound image of each monastery, the order is chronological. Diocese of Srem: Krušedol monastery in Fruška gora (1970, 1974, 1986); Diocese of Bačka: Bođani (1970), Kovilj (1972); Eparchy of Šumadija: Blagoveštenje Rudničko (Annunciation of Rudnik) (1975, 1980, 1982, 1984, 1985); Diocese of Braničevo: Manasija (1968), Ravanica (1968, 1974, 1975), Pokajnica (1970), Gornjak (1973); Diocese of Žiča: Žiča (1973, 1975), Studenica (1986), Vraćevšnica (1984); Monasteries in the Ovčar-Kablar district: Nikolje (1973), Sretenje (1973), Jovanje (1982), Vavedenje (1983, 1984, 1985); Diocese of Kruševac: Veluće (1973, 1975), Naupara (1973), Sv. Friday (1973); Diocese of Niš: Holy Covering of the Virgin, near Đunis (1975); Diocese of Valjevo: Ćelije (Cells) (1968, 1982); Eparchy of Raška-Prizren: Sopoćani (1968), Devič (1968).

Part of the material consists of recordings from the worship service – from the evening and morning services, i.e. holiday vigils, Liturgy, commemoration of the deceased (parastos/opelo), ceremony of cutting the celebratory cake. From the integrally recorded services, we made a selection of songs that represent the characteristics of the liturgical repertoire and the chants themselves, as well as the performance style of the singers. The second type of recording contains a series of separate songs, recorded for research purposes, according to the chanting of selected monks, in different monasteries. As an authentic testimony, a kind of fragment of a bygone era, the entirety of this sound material confirms that Serbian church singing was carefully nurtured among monastery brethren in a period that was not at all favourable to church art.

Metadata on sound recordings is somewhat heterogeneous, given the different occasions and conceptions of recording. Along with the records of the service, the following are indicated: the name of the monastery, date, information about the service/holiday, the name of the abbot of the monastery and the priest, as well as the names of the nuns (services were recorded mostly in female monasteries). Along with the other recordings, the following are listed: name of the monastery, date (sometimes just the year), names of singers/singers and the monastery where they originally resided.

During the work on this archival sound material, we used both digitized versions of the records originally made with a tape recorder and original recordings on audio cassettes. In the complex processes of preparation for publication, all recordings went through post-production and mastering, thanks to the highly professional competencies, great enthusiasm and support of tone master Zoran Jerković.

“Grb

* Дигитализација звучних снимака суфинансирана је у оквиру пројекта „Архивски снимци српског црквеног појања у Фоноархиву Музиколошког института САНУ – извори за истраживање и очување традиције“ (руководилац: др Наташа Марјановић), који је подржало Министарство културе Републике Србије.

* Digitization of sound recordings was co-financed within the project “Archival recordings of Serbian church singing in the Phonoarchive of the Musicological Institute SANU – sources for research and preservation of tradition” (leader: Nataša Marjanović, Ph.D.), which was supported by the Ministry of Culture of the Republic of Serbia.